top of page

אודות הפורום

הפורום לקידום ההוראה בישראל, עוסק בפיתוח אקדמי-מקצועי בתחום ההוראה האקדמית של ההשכלה הגבוהה בישראל, ובעולם. הפורום הוא גוף שחבריו נמנים על ארגונים לאומיים ובינלאומיים העוסקים בקידום ההוראה האקדמית.

 

הפורום הינו גוף המייצג את כל המרכזים לקידום ההוראה והלמידה במוסדות האקדמיים בישראל. הפורום הוקם בשנת 2002 ומטרותיו הן:

 • קידום ההוראה והלמידה במוסדות החינוך הגבוה בישראל

 • עידוד וטיפוח שיתוף פעולה בין המרכזים לקידום ההוראה בארץ.

 • פיתוח אקדמי-מקצועי של סגלי המרכזים באמצעות ארגון השתלמויות בנושאים הקשורים להוראה, למידה והערכה.

 • הפעלת אתר מידע מרכזי בנושא ההוראה והלמידה בהשכלה גבוהה (בהכנה)

 • ארגון כנס שנתי בנושאי הוראה ולמידה באקדמיה

 • ארגון ימי עיון בנושאי הוראה ולמידה באקדמיה

 • הוצאה לאור של מידעון

 • מחקרים המופיעים בכתבי עת בתחום: "על הגובה", "הוראה באקדמיה"

 • עידוד ותמיכה במחקרים של חברי סגל שיעסקו בתחום ההוראה והערכה

 • שיתוף פעולה עם ארגונים ארציים ובינלאומיים העוסקים בתחום, וחברות בהם

 • שיתוף פעולה עם המל"ג בתחומי ההוראה והלמידה

bottom of page