top of page

כתב עת של הפורום לקידום ההוראה והלמידה בישראל

אנו נערכים להוצאת כתב העת שעניינו: הוראה, למידה, איכויות והערכה באקדמיה בישראל  ("הלאה").
–כתב העת הלאה נוסד ויהיה שייך לפורום לקידום ההוראה והלמידה בישראל ולשימושו הבלעדי
 
כידוע, הפורום לקידום ההוראה והלמידה בישראל, עוסק בפיתוח אקדמי-מקצועי בתחום ההוראה האקדמית של ההשכלה הגבוהה בישראל, ובעולם. הפורום הוא גוף שחבריו נמנים על ארגונים לאומיים ובינלאומיים העוסקים בקידום ההוראה האקדמית.
מטרתו של כתב העת להביא לחזית הידע מחקרים חדשניים בתחומי ההוראה, הלמידה, האיכויות וההערכה, בהם עוסקים המרכזים לקידום ההוראה בישראל. תחומי ההוראה והלמידה כוללים  טכנולוגיות הוראה ולמידה חדשניות.
כתב העת יביא לידי ביטוי מחקרי את המומחיות והמקצוענות הקיימת בישראל ובעולם בנושאים הבאים:
• הכשרה ייעודית
• תאוריה ופרקטיקה
• השתכללות מתמדת – פלטפורמות ועולמות תוכן
• השתייכות לקהיליות מקצועיות
 
בנוסף, כתב העת יביא לידי ביטוי את הקשר בין מרכזי ההוראה למל"ג, כך שמל"ג יפרסם קולות קוראים, החלטות, ודוחות הקשורים לנושא כתב העת שחשוב להביא לידיעת חברי הפורום.
עורכת ראשית: פרופ' נאווה בן צבי
 וועד מנהל: נציגי הוועד של הפורום לקידום ההוראה ומיט"ל (על פי תפקידם)
בנוסף, תפעל מערכת לכתב-העת: נציגי ראשי הפורום לקידום ההוראה והלמידה בישראל – על פי מומחיותם.
עיתוי הוצאה לאור: כתב העת יצא לאור פעמיים בשנה.
אופיו של כתב העת: כתב העת יהיה שפיט ויכיל מאמרי מחקר מקוריים בעברית ובאנגלית של כותבים מהארץ ומחו"ל. בנוסף יכללו גם מאמרי סקירה (review).
תפוצה - כתב העת יצא במהדורה אלקטרונית ובתפוצה מודפסת מוגבלת.
להלן "קול קורא"
 הנחיות להגשת כתבי יד לפרסום
המערכת מפרסמת (לאחר שיפוט קפדני) מאמרים מדעיים, הנשענים על מתודולוגיות ועל גישות תיאורטיות, המהוות אספקלריה של מגוון תחומי הידע בתחום ההוראה והלמידה האקדמית כיום.
•   למאמרים הכתובים יש לצרף תקצירים בעברית ובאנגלית. היקף כל תקציר לא יעלה על 250 מילים.
•   לכל מאמר יש לצרף 5-6 מילות מפתח בעברית ובאנגלית, המצביעות על הנושאים העיקריים שיידונו במאמר.
•   המאמר עצמו יהיה בהיקף של 9,000-5,000 מילים, בכלל זה גם המקורות והערות השוליים.
•   את המאמרים יש להקליד בפורמט Word בפונט Times New Roman 12 – בעברית ובאנגלית.
•   יש להעבירם במייל עפ"י כתובת המייל המופיעות בראש הגיליון, ולבקש אישור על קבלתם.
•   כללי הכתיבה והאזכור החלים על המאמרים הם כללי ה - (APA (American Psychological Association. הערות שוליים של המחבר לא יוכנסו בשולי העמוד, אלא יקובצו במספור רץ בסוף המאמר.
כל המאמרים יועברו לקוראים מומחים לשיפוט.
לשליחת מאמרים: 
linori@ariel.ac.il                                     
 
אנו מודים לכל מי שלקח חלק בגיבוש המתווה לכתב העת,
בהצלחה,
פרופ' ניצה דוידוביץ  ופרופ' אהרון פלמון.
bottom of page