top of page

סדנאות לסגל האקדמי

התפיסה כי כל בעל תואר דוקטור המומחה בתחומו מסוגל ללמד – עברה ואיננה. תפיסה זו מעוגנת בהנחה כי העיקר הוא התוכן הנלמד, וכי מי שמצוי בחזית המחקר הוא גם המורה המתאים להורות באקדמיה. עם התפתחות המחקר בתחום ההוראה והלמידה בארץ ובעולם ברור לנו כי ההוראה הינה פרופסיה המחייבת הכשרה שיטתית ומסודרת. כדי לפתח את "אמנות" ההוראה, נדרשת לחוקרים ולמרצים הדרכה ותמיכה.

הכנת סגל ההוראה באוניברסיטה הוא תחום בו עוסקים במרכזים לקידום ההוראה של כל מוסד אקדמי. במרכזים אלה מתמקדים בפיתוח של ידע, על הוראה ועל הלמידה, באסטרטגיות ובמיומנויות הוראה – למידה – הערכה, במערכת ההשכלה הגבוהה.

אתם מוזמנים לחלוק אתנו את הידע הקולקטיבי שנצבר במוסדות האקדמיים השונים, במבחר סדנאות לבחירתכם. סדנאות אלו מתמקדות בסוגיות שונות של ההוראה האקדמית אשר פותחו על ידי  מיטב המרצים באקדמיה.

bottom of page