top of page

יחידות לקידום ההוראה והלמידה באקדמיה

המכללה האקדמאית הערבית לחינוך בישראל

המכללה האקדמאית הרצוג

המכללה האקדמאית גבעת וושינגטון

המכללה האקדמאית לחברה ואמונויות

המכללה האקדמאית לחינוך חמדת הדרום

המכללה האקדמאית צפת

המכללה האקדמאית תל-חי

המכללה האקדמאית לחינוך תלפיות

המרכז האקדמי לב 

המרכז האקדמי למשפט ועסקים

המרכז האקדמי ויצו

המכללה במכון וינגייט

המרכז האקדמי שלם

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה

המרכז האקדמאי פרס

מכון ויצמן למידע

מכון שכטר למדעי היהדות

מכללה ירושלים

מכללת סכנין

הקריה האקדמאית אונו

bottom of page